Algemene voorwaarden

Artikel 1
Vanwege de aard en het karakter van de trainingen (het met (hoge) snelheid op een afgesloten terrein rijden met een motorfiets) kunnen trainingen uitsluitend voor eigen risico van de deelnemers worden gegeven. Dientengevolge is 2 The Experience, haar instructeurs en haar marshalls tegenover de deelnemers en de bezoekers, hun erven en/of andere derden niet aansprakelijk voor materiële- en/of personenschade van welke aard en omvang dan ook welke de deelnemers of bezoekers tijdens het verblijf op het door 2 The Experience afgehuurde terrein kunnen oplopen. Wij zijn nimmer aansprakelijk enige schade die voortvloeit in onze dienstverlening.

Artikel 2
a. De deelnemers kunnen uitsluitend aan de trainingen deelnemen met een motorfiets die voorzien is van een standaard in- en uitlaatsysteem die niet meer dan het wettelijk toegestane geluidniveau voor de openbare weg produceert.

b. indien de motorfiets meer dan het wettelijke toegestane geluidsniveau produceert zal de deelnemer niet worden toegelaten tot de trainingen en heeft de deelnemer op grond van deze overeenkomst geen recht op het terugbetalen van zijn inschrijfgeld.

Artikel 3
a. De deelnemers kunnen uitsluitend aan de trainingen deelnemen als de motorfiets waarmee men op het afgesloten terrein de training wil volgen tijdens de technische veiligheidskeuring door 2 The Experience wordt goedgekeurd.

b. indien de motorfiets om veiligheidsredenen niet tot het afgesloten terrein wordt toegelaten dan heeft de deelnemer op grond van deze overeenkomst geen recht op het terugbetalen van zijn inschrijfgeld.

Artikel 4
a. De deelnemers worden alleen tot de trainingen toegelaten indien zij gekleed zijn in beschermende motorkleding, motorhandschoenen, motorlaarzen en een goedgekeurde motorhelm dragen.

b. indien de deelnemer de in lid a genoemde kleding niet draagt, zal de deelnemer op grond van deze overeenkomst de deelname aan de training worden geweigerd.

c. indien de deelnemer vanwege het niet dragen van veilige motorkleding de deelname aan de trainingen wordt geweigerd heeft de deelnemer op grond van deze overeenkomst geen recht op het terugbetalen van zijn inschrijfgeld.

Artikel 5
a. Indien een deelnemer een schade (fysiek of lichamelijke schade) veroorzaakt aan de eigendommen van 2 The Experience, haar marshalls, haar instructeurs en/of de eigendommen van het afgesloten terrein waarop de training wordt gevolgd, dient de deelnemer deze schade rechtstreeks aan de gedupeerde te vergoeden. 2 The Experience is niet aansprakelijk bij diefstal van uw eigendommen.

b. Wanneer er een valpartij plaatsvindt zal 2 The Experience zorg dragen voor een vlotte en veilige doorloop. Hierbij wordt de valpartij bestudeerd, de rijder en motor worden beiden nagekeken. 2 The Experience haar organisatie heeft meerdere instructeurs met EHBO & BHV. De baan wordt eerst gecontroleerd op vuil voordat de sessies weer worden gestart. Aan verloren tijd is 2 The Experience niet aansprakelijk. Heb een beetje begrip en respect voor de mede motorrijder.

Artikel 6
Zowel de WA verzekering als de casco verzekering van de motorfiets biedt tijdens het rijden op een training veelal geen dekking. Tenzij anders beschreven in de motor gebonden verzekeringspolis. Dientengevolge rijdt men dus volledig voor eigen risico en kunnen de deelnemers de eventuele materiële en/of letselschade die men elkaar tijdens het rijden op het afgesloten terrein toebrengt niet op elkaar verhalen.

Artikel 7
Door het plaatsen van zijn of haar handtekening onderaan dit formulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de hierboven staande bepalingen en voorwaarden en is het de deelnemer bekend dat hij bij een eventuele materiële en/of letselschade noch de overige deelnemers noch 2 The Experience en/of haar marshalls en/of haar instructeur aansprakelijk kan houden voor voornoemde schades.

Artikel 8
a. Wanneer er een annuleringsverzekering is aangeschaft is het mogelijk om zonder enige reden de dag van deelname te verschuiven naar een toekomstige evenement of het nieuwe jaar. Is er ingeschreven zonder annuleringsverzekering, is restitutie niet mogelijk.

b. Alle dagen zullen onder elke weersomstandigheden voortgezet worden.

c. Restitutie is niet mogelijk bij aanschaf van een annuleringsverzekering, alleen wijzigen van dag.

d. Bij circuittrainingen is annuleren niet mogelijk. Wanneer wij iemand op de reservelijst hebben staan of jij hebt zelf een vervangende deelnemer, dan kan dit kosteloos overgezet worden.

e. Het is ten alle tijden mogelijk om jouw eigen deelname aan iemand anders te verkopen. Wij willen alleen weten wie er voor jou in de plaats komt.

f. Met de annuleringsverzekering is het mogelijk om de dag eenmalig te verplaatsen naar een andere dag.

g. Acties en aanbiedingen zijn eenmalig geldig en moeten in hetzelfde jaar gebruikt worden. Met uitzonderingen daargelaten kunnen combipakketten of strippenkaart in het seizoen erop gebruikt worden.

Aansprakelijkheidsovereenkomst (exoneratie)
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij de hierboven genoemde deelname voorwaarden gelezen en begrepen heeft en verklaart tevens dat hij / of zij volledig akkoord gaat met deze voorwaarden en zich dientengevolge zal houden aan deze overeenkomst met 2 The Experience.